Ἄπωθεν γενόμενος θεατὴς

Ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος ἀποτελοῦσε τὴν αὐτονόητη ἀναφορὰ γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη νίκη στὴν ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν∙ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὴν σατυρικὴ πίεση περισσότερο κυρίως πρωτοστατοῦσαν πάντοτε οἱ Μαραθωνομάχοι, ὡς ἐγγυητὲς τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς πόλεως. «Πλὴν οὗτος μὲν αὐτάγγελος ἧκε τῆς μάχης ἀγωνιστὴς γενόμενος»∙ πλήν αὐτὸς μέν, ὁ Θέρσιππος ἢ ὁ Ἐρχείας ὅπως ἀναφέρουν οἱ πηγές, ἔτρεξε αὐτόκλητος ἀπ’ τὴν μάχη ὅπως ἦταν ζεστός. «Φέρε δ’ εἴ τις ὑπὲρ λόφου τινὸς ἢ σκοπῆς αἰπόλων ἢ βοτήρων τοῦ ἀγῶνος ἄπωθεν γενόμενος θεατής»∙ ἀναλογίσου δὲ ἐὰν κάποιος πάνω ἀπὸ κάποιον λόφο ἢ σκοπιὰ γιδοβοσκὸς ἢ βουκόλος ἦταν ἀπόμακρος θεατής. «Καὶ κατιδὼν τὸ μέγα καὶ παντὸς λόγου μεῖζον ἐκεῖνο ἔργον»∙ καὶ εἶδε ἀπὸ ψηλὰ τὸ μεγάλο καὶ ἀναμφισβήτητα μεγαλύτερο ἐκεῖνο ἔργο. «Ἧκεν εἰς τὴν πόλιν ἄτρωτος ἄγγελος καὶ ἀναίμακτος»∙ ἔφθασε στὴν πόλη ἄτρωτος ἀγγελιοφόρος καὶ ἀναίμακτος.