Καὶ θανάτους ἀπήγγειλεν

Ἡ ἀναγγελία τῆς νίκης τοῦ Μαραθῶνος στοὺς Ἀθηναίους ἔγινεν ἀπὸ ἄγνωστο, κατὰ τοὺς περισσότερους ἱστορικούς, ἀλλὰ ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει τὸν Θέρσιππο τὸν Ἐρχιέα, κατὰ τὸν Ἡρακλείδη τὸν Ποντικὸ, ἢ τὸν Εὐκλέα∙ ὑποθέτει ὅμως ὅτι μποροῦσε καὶ ἕνας αἰπόλος ἢ βουκόλος νὰ εἶχε παρακολουθήσει τὴν μάχη καὶ νὰ ἔτρεχε νὰ ἀναγγείλει τὴν νίκη, ἄτρωτος καὶ ἀναίμακτος. «Εἶτ’ ἠξίου τιμὰς ἔχειν ἃς Κυνέγειρος ἔσχεν, ἃς Καλλίμαχος, ἃς Πολύζηλος»∙ ἔπειτα θὰ ἀξιοῦσε νὰ ἔχει τιμές, ὅπως ὁ Κυνέγειρος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Αἰσχύλου, ἢ ὁ Καλλίμαχος, ποὺ παραχώρησε τὴν στρατηγία στὸν Μιλτιάδη, ἢ ὁ Πολύζηλος, διακριθεὶς ὁπλίτης. «Ὅτι τὰς τούτων ἀριστείας καὶ τραύματα καὶ θανάτους ἀπήγγειλεν»∙ ὅτι ἀνήγγειλε τὶς ἀριστεῖες αὐτῶν καὶ τὰ τραύματα καὶ τοὺς θανάτους. «Ἆρ’ οὐκ ἂν ἐδόκει πᾶσαν ὑπερβάλλειν ἀναίδειαν»∙ ἑπομένως δὲν θὰ νόμιζαν ὅτι ὑπερβάλλει κάθε ἀναίδεια. Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν ἀρνηθεῖ καὶ δάφνινο στεφάνι στὸν Μιλτιάδη.