Ἑνιαῖες μυστικὲς ὑπηρεσίες

Ἡ ὑπαγωγὴ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ἑταίρων ὑπὸ ἑνιαία διοίκηση θεωρεῖται τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν στὶς Βρυξέλλες ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἄμυνα τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ὅλοι οἱ πρωθυπουργοὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ κόσμος ὁλόκληρος βρίσκεται σὲ κανονικὸ πόλεμο μὲ τοὺς Τζιχαντιστές, ὄχι μόνο ἡ Δύση, ἀλλὰ καὶ τὰ ἰσλαμικὰ κράτη καὶ ἡ Ἀσία∙ ἄλλωστε ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν τρομοκρατῶν ἦταν ξενοδοχεῖο στὸ Μπαμάκο τοῦ Μπαλί, μὲ 27 νεκρούς. Ἡ διαφορὰ μὲ τοὺς θερμοὺς πολέμους εἶναι μία, στοὺς κανονικοὺς πολέμους, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό, ἀλλὰ βοηθητικὸ ρόλο, διότι οἱ μάχες δίδονται ἀπ’ τὰ τακτικὰ στρατεύματα∙ στὸν τωρινὸ πόλεμο οἱ κρίσιμες μάχες δίδονται στὰ ἀπόκρυφα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διότι αὐτὲς καλοῦνται νὰ ἀποκαλύψουν τὶς διασυνδέσεις τῶν τρομοκρατῶν καὶ τοὺς στόχους τους σὲ ὅλες τὶς χῶρες.