Ἑνότης Νέας Δημοκρατίας

Ἡ ἑνότης τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπικράτησε στὴν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος της∙ μετέφερε πρὸς τοὺς ὀπαδούς της καὶ τὰ μέλη της τὸ μήνυμα τῆς ἀρραγοῦς συνοχῆς της, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της. Οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων ἀρχηγῶν, ὁπωσδήποτε ἐπέτειναν τὸν τραυματισμὸ ἀπ’ τὴν ἀναβολὴ τῆς ψηφοφορίας τῆς Κυριακῆς∙ ἡ παραίτηση τοῦ Γραμματέα τοῦ κόμματος ἀπ’ τὴν προεδρία τῆς Κεντρικῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖται ὡς καλὴ πράξη, διότι αὐτὸς ἦταν ὁ πρόεδρός της καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐγγυοῦταν ὣς τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ συστήματος, ἔστω κι ἂν δὲν εἶχε γίνει οὔτε μία προσομοίωση. Ἡ ἀπόδοση τῶν εὐθυνῶν εἶναι ἔργο τοῦ νέου προέδρου της.