Κρίσιμη ὡριμότης Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ μεγάλο βαθμό, ἐπέδειξαν ἀποφασιστικὴ ὡριμότητα μὲ τὴν κατάρτιψη τοῦ ρωσικοῦ μαχητικοῦ ἀπ’ τοὺς Τούρκους στὴν Συρία∙ πρῶτος ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ζήτησε τὴν ἐπίδειξη ἠρεμίας καὶ προσοχῆς, ἐνῶ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ τήρησε σαφέστερες ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν Τουρκία ἀπ’ τὸν Μπάρακ Ὁμπάμα. Γνωρίζουν ἄριστα τὴν ἀνοχὴ ἢ συνδρομὴ τῆς Ἄγκυρας στὸ ρεῦμα τῶν μεταναστῶν πρὸς τὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἀλλὰ καὶ τὴν βοήθειά της, οἰκονομικὴ καὶ στρατιωτική, πρὸς τὸ χαλιφάτο μὲ κυριώτερη τὴν διακίνηση τοῦ πετρελαίου, μὲ τὴν συνδρομὴ μεγάλων ἀτλαντικῶν ἐταιρειῶν, καὶ τὴν ἐλευθερία δράσεως τῶν δουλεμπόρων στὸ ἔδαφός της∙ στόχος εἶναι ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ κοινωνική της ἀπίσχναση. Ἄλλωστε οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι καὶ οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἄμεση ἐπανάληψή τους ὁπουδήποτε ἀποσκοποῦν στὴν ἠθικὴ ἀποδυνάμωση τῶν Εὐρωπαίων∙ ἔχουν ὅμως ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, οἱ Εὐρωπαῖοι παραμένουν ὄρθιοι.