Ἐπιστήσας τοῖς λεγομένοις

Ἡ μεγάλη ποιητὴς τῆς Βοιωτίας Κόριννα εἶχε συμβουλεύσει στὸν νεαρὸ Πίνδαρο τὴν ἀνάγκη τῆς μουσικῆς ἁρμονίας, τῆς τηρήσεως τοῦ μέτρου, ὅταν ἔπλαθε ποιήματα∙ δὲν εἶχε γίνει πλήρης μελέτη τῆς μετρικῆς καὶ τῆς σημασίας της στὴν καταγραφὴ διὰ τῆς ἀκοῆς τῶν λεγομένων, ἦταν προφορικὸς ὁ πολιτισμός. «Σφόδρ’ οὖν ὁ Πίνδαρος ἐπιστήσας τοῖς λεγομένοις ἐποίησεν ἐκεῖνο τὸ μέλος»∙ μὲ σοβαρὴ προσπάθεια τότε ὁ Πίνδαρος ἄκουσε τὴν συμβουλή της καὶ ἔφτιαξε αὐτὴ τὴν μελῳδία, λόγος καὶ μέλος, ἁρμονία καὶ ῥυθμὸς ἦταν ἕνα. «’’Ἰσμηνὸν ἢ χρυσάλακτον Μελίαν,/ ἢ Κάδμον ἢ Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν,/ ἢ τὸ πάνυ σθένος Ἡρακλέους/ ἢ τὰν Διωνύσου πολυγαθέα τιμάν’’»∙ ‘’’τὸν Ἰσμηνόν ἢ τὴν πολύχρυση Μελία,/ἢ τὸν Κάδμο ἢ τὸ ἱερὸ γένος τῶν Σπαρτῶν ἀνδρῶν,/ἢ τὸ πασίγνωστο σθένος τοῦ Ἡρακλέους,/ ἢ τὸν πολύδωρο Διώνυσο νὰ τιμήσουμε’’. Ἰσμηνός, υἱὸς Ἀπόλλωνος καὶ ὠκεανίδος Μελίας, Κάδμος, γνωστὸς ἀδελφὸς τῆς Εὐρώπης.