Ἐπικῆς καὶ μελικῆς ποιήσεως

Ἡ ἐμφάνιση τῆς ποιήσεως εἰς τὰς Ἀθήνας ἔγινε πολὺ ἀργότερα σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις, μὲ πρῶτον γνωστὸν τὸν Σόλωνα∙ ἦταν μικρὴ καὶ ἄγνωστη πόλη κατὰ τοὺς προκλασικοὺς χρόνους, μὲ ἐλάχιστη συνεισφορὰ στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. «Ἐπικῆς μὲν οὖν ποιήσεως ἡ πόλις οὐκ ἔσχηκεν ἔνδοξον δημιουργὸν οὐδὲ μελικῆς»∙ τῆς ἐπικῆς μὲν λοιπὸν ποιήσεως ἡ πόλις δὲν ἐμφάνισε κανέναν ἔνδοξο δημιουργὸ οὔτε τῆς μελικῆς. «Ὁ γὰρ Κινησίας ἀργαλέος ἔοικε ποιητὴς γεγονέναι διθυράμβων»∙ διότι ὁ Κινησίας, τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, συνήθισε νὰ εἶναι ἐνοχλητικὸς ποιητὴς τῶν διθυράμβων. «Καὶ αὐτὸς μὲν ἄγονος καὶ ἀκλεὴς γέγονε, σκωπτόμενος δὲ καὶ χλευαζόμενος ὑπὸ τῶν κωμῳδιοποιῶν οὐκ εὐτυχοῦς δόξης μετέσχηκε»∙ καὶ ὁ ἴδιος μὲν ἦταν χωρὶς ἔμπνευση καὶ ἀπήχηση, ἀλλὰ τὸν περιγελοῦσαν καὶ χλεύαζαν οἱ κωμικοὶ ποιητές καὶ δὲν ἔτυχε καλοῦ ὀνόματος. Ὁ Ἀριστοφάνης περισσότερο τὸν διακωμωδοῦσε ὡς κεκλασμένο στὶς πρῶτες κωμῳδίες του.