Κλίμα, ἑνιαία θέση Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη στὴν διάσκεψη γιὰ τὸ κλίμα παρουσιάσθηκε μὲ ἑνιαία καὶ πιὸ τολμηρὴ πρόταση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας στὸν πλανήτη∙ τὰ τρία μέτρα εἶναι γνωστά, περιορισμὸς τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, κατὰ 40% μέχρι τὸ 2030, προώθηση τῶν ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας καὶ πλήρης ἀντικατάσταση τοῦ ἀνθρακος, καὶ παροχὴ σημαντικῆς βοηθείας στοὺς φτωχοὺς τοῦ τρίτου κόσμου. Στὴν ἀποδοχὴ τῶν μέτρων αὐτῶν προχωροῦν καὶ οἱ μεγάλοι ρυπαντὲς τῆς ὑφηλίου, Κίνα καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ μὲ ἀρκετὲς διαφοροποιήσεις ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς∙ οἱ ἑπόμενες δέκα μέρες θὰ δείξουν τὸ ἐὰν θὰ ἐπέλθει τελικὰ συμφωνία, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῶν μεγάλων ἀμερικανικῶν βιομηχανιῶν εἶναι ἰσχυρὲς στὴν Οὐάσιγκτον καὶ ἀπειλοῦν μὲ παρεμβάσεις στὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι ὁ Καναδᾶς, μὲ τὸν Τζαστὶν Τριντό, ἀπεδέχθη τὶς εὐρωπαϊκὲς προτάσεις καὶ στέρησε πλέον τὴν Ἀμερικὴ ἀπ’ τὸν κύριο σύμμαχό της.