Φορολόγηση τῶν τιμαλφῶν

Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ περιουσιολογίου ἀποτελεῖ τὴν αἰσχίστη ἔκφραση βαρβαρότητος∙ ζητοῦν νὰ καταγράψουμε οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ μᾶς φορολογήσουν τὰ τιμαλφῆ μας, τὰ οἰκογενειακά μας κειμήλια, τὰ ὁποῖα ἔχουν σώσει οἱ παπποῦδες μας στὴν κατοχὴ καὶ στὴν φρικτὴ δεκαετία τοῦ 1940, ἀλλὰ καὶ οἱ προπάπποι μας στὶς προηγούμενες βαρβαρικὲς ἐπιδρομές. Ἡ ἰδέα καὶ μόνο ὡς σύλληψη δείχνει ὅτι μᾶς βλέπουν ὅλους ὡς δούλους καὶ ἀντικείμενα πρὸς καταλήστευση, χωρὶς καμμία πολιτικὴ ὑπόσταση∙ ἀφοῦ διέλυσαν ἐντελῶς τὴν οἰκονομία ἐπὶ δεκάμηνο καὶ ἐπέβαλαν τὴν χειρίστη κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, ἀλλὰ καὶ ξεπούλησαν τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο στοὺς κερδοσκόπους μὲ τὶς τράπεζες, ἐνῶ χάρισαν στοὺς ἡμετέρους μὲ τὶς ἑκατὸ δόσεις διακόσια ἑκατομμύρια, κυνηγᾶνε τὰ τιμαλφῆ!