Σύγχρονο πυραυλικὸ σύστημα

Ἡ Ρωσία εἶναι ἡ δεύτερη χώρα μετὰ τὴν Κίνα ποὺ ἀπέκτησε δορυφορικὸ πυραυλικὸ σύστημα ἀμύνης∙ πρόκειται γιὰ συνδυασμὸ πλέγματος δορυφόρων καὶ ἐπιγείων σταθμῶν ἐπικοινωνίας γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ παρακολούθηση τῶν ὅποιων ἱπταμένων ἀντικειμένων καὶ ἄμεση κατάρρευσή τους, ἐὰν πρόκειται γιὰ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα ἢ πυραύλους. Ἤδη τὸ Πεκῖνο ἔχει ἐγκαταστήσει τὸ σύστημα καὶ καλύπτει ὁλόκληρη τὴν ἔκταση του, ἐνῶ τώρα τὸ ἐγκαθιστᾶ καὶ ἡ Μόσχα∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν διαθέτουν παρόμοια τεχνολογία καὶ μόλις τώρα ἄρχισαν τὶς ἔρευνες γιὰ τὴν ἀπόκτήσή της, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ ἀπαιτηθοῦν πολλὰ χρόνια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους. Πολιτικὰ μετράει αὐτό, διότι ἀποτελεῖ τὸν κύριο ἀποτρεπτικὸ παράγοντα γιὰ περίπτωση πολέμου μεταξὺ τῶν μεγάλων∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑπερτεροῦν σὲ πυρηνικὲς κεφαλές, ἀλλὰ ὑστεροῦν στὴν ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα.