Τριμερὴς κορυφή, Αἰγύπτου, Κύπρου, Ἑλλάδος

Ἡ τριμερὴς διάσκεψη κορυφῆς, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, εἶναι ἄκρως ἐποικοδομητικὴ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ μᾶλλον ἄργησε πάρα πολύ∙ ἔπρεπε ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη νὰ εἶχε γίνει, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἀσχολοῦταν μὲ τὴν ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη… Ὁ ἄξων τῶν τριῶν χωρῶν ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὴν ὁριοθέτηση τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης καὶ τὴν μεγαλόνησο∙ ὁ πόλεμος στὴν Συρία καθιστᾶ ἀκόμη πιὸ ἐπείγουσα τὴν συνεργασία τὴν ὁποία εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἡ διαφαινόμενη ἧττα τῶν Τζιχαντιστῶν ἐπιβάλλουν τὴν διασφάλιση τῶν συμφερόντων μας, πάντα στὰ πλαίσια φυσικὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς∙ ἡ Αἴγυπτος παραμένει ἡ μεγάλη δύναμις τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐπιρροή της εἶναι καθοριστικὴ στὶς ἐξελίξεις τῆς περιοχῆς.