Καθαρισμὸς ἀνακτόρων Κίνας

Ὁ καθαρισμὸς τῶν ἀνακτόρων τῆς Ἀπαγορευμένης Πόλης τοῦ Πεκίνου, ὅπου ἦταν ἡ ἕδρα τῶν αὐτοκρατόρων, ἀπασχολεῖ τὴν Κίνα∙ τὸ νέφος τῆς αἰθαλομίχλης καλύπτει τὴν πρωτεύουσα καὶ πολλὲς πόλεις τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς γιὰ μεγάλο διάστημα, μὲ τὴν ζωὴ ἀφόρητη καὶ τὴν ὁρατότητα στὸ μηδέν. Τὰ μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων δὲν ἀποδίδουν γρήγορα, καὶ ἡ βρωμιὰ ἔχει σκεπάσει τὰ πάντα∙ ἡ κυβέρνηση προκήρυξε διεθνῆ διαγωνισμό, γιὰ τὸν καθαρισμό τους, καὶ τὸν κέρδισε τὸ Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας τῆς Κρήτης, ἀνάμεσα στὰ μεγαλύτερα ἱδρύματα τοῦ κόσμου. Τὸ ΙΤΕ εἶχε ἀναλάβει τὸν καθαρισμὸ τῆς Ἀκροπόλεως πρὸ δεκαπενταετίας καὶ αὐτὸ ἀποτέλεσε τὸ κύριο κριτήριο∙ διακρινόμαστε στὴν ἀξιοποίηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.