Ἀντιτρομοκρατικὸ μέτωπο

Ἡ δημιουργία τοῦ ἀντιτρομοκρατικοῦ μετώπου ἐνισχύεται, μετὰ τὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὅτι εἶναι σοβαρὸς ὁ κίνδυνος τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος νὰ ζητάει τὴν ἐνίσχυση τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Φρόντεξ, καὶ χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν χωρῶν∙ ἡ σφαγὴ στὸ Σὰν Μπερραντίνο ἔχει προκαλέσει πανικὸ στοὺς Ἀμερικανούς, ἐνῶ ἡ ἐνίσχυση τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου στὴν Γαλλία, ὑποχρεώνει τὸ Παρίσι σὲ ἐπίδειξη σκληρότερης στάσης στὸ τρομοκρατικό. Στὸ ἐσωτερικό τους οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι ἡ τρομοκρατία ἀπειλεῖ τὴν λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς ἐπιβιώσεως τῶν ἑνιαίων ὀργανισμῶν τους∙ στὸ Ἰράκ, ἡ Ἄγκυρα διαβεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ στείλει ἄλλα στρατεύματα στὴν Μοσούλη, ἀλλὰ δὲν ἀποσύρει τὰ ἀποσταλέντα. Στὴν Συρία κερδίζουν οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι τάσσονται στὸ πλευρό τους, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ βλέπουν τὶς ὁμάδες τους νὰ ἀποδυναμώνονται συνεχῶς∙ ἤδη ἀποδέχθηκαν τὴν παραμονὴ τοῦ Μπασὰρ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία γιὰ ἀόριστο χρόνο.