Ἰσλαμιστὲς στὸ διαδίκτυο

Ἡ ἄνετη πρόσβαση τῶν Ἰσλαμιστῶν στὸ διαδίκτυο γίνεται μὲ τὴν διαμεσολάβηση τῶν μεγάλων δυτικῶν ἑταιρειῶν του∙ ὅλες σχεδόν, ὅπως ἀποκάλυψε τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Σπίγκελ, ἔχουν θυγατρικὲς στὴν Ἀντιόχεια τῆς Τουρκίας καὶ σὲ αὐτὲς ἔχουν ἀνοίξει πρόσβαση οἱ Τζιχαντιστὲς μὲ πλήρη ἄνεση. Στὶς ἐρωτήσεις μάλιστα τοῦ περιοδικοῦ πρὸς τὶς ἑταιρεῖες στὸ Παρίσι καὶ στὸ Λουξεμβοῦργο, αὐτὲς ἀπάντησαν ὅτι δὲν γνωρίζουν τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πελάτες τῶν θυγατρικῶν τους στὴν Τουρκία∙ τὸ θέμα αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήσει στὶς σχετικὲς ἐρωτήσεις. Πολλοὶ ὑποψιάζονται ὅτι τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλά∙ ὅτι τὰ γνώριζαν οἱ ἑταιρεῖες, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐμφανίζονταν ὡς ἐκπρόσωποι γνωστῶν ἀτλαντικῶν κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα ἀποδείχθηκε ὅτι συνεργάζονταν μαζί τους καὶ τοὺς χρηματοδοτοῦσαν.