Εὐρώπη, αὐτονομία Φρόντεξ

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἀποφασίσει, μετὰ καὶ ἀπὸ αἴτημα τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, στὴν αὐτονομία τῆς δράσεως τῆς Φρόντεξ στὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ἐπίσης∙ μερικὲς χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα, συνεχίζουν νὰ ἐκφράζουν ἀντιρρήσεις, ἀλλὰ στὶς Βρυξέλλες ἔχουν πικρὰν ἐμπειρίαν ἀπὸ αὐτές, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν καθυστέρηση στὴν ἀνάπτυξή της στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ τρεῖς σχεδὸν βδομάδες. Ὁ χρόνος στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας εἶναι πολύτιμος, διότι παρέχει τὴν ἄνεση στὴν ἐκπλήρωση τῶν σχεδίων της∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν θεωροῦν ἀθῶες τὶς ἑλληνικὲς ἀντιρρήσεις, ἀλλὰ πιστεύουν ὅτι ἀποβλέπουν στὸ νὰ ἀποκρύψουν τὶς σχέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τὴν τρομοκρατία. Ἄλλωστε δὲν ἔχει ἀπαντήσει ἀκόμη ἡ κυβέρνηση στὶς ἐρωτήσεις τους γιὰ τὴν παρουσία συνομιλητῶν μὲ τρομοκράτες δίπλα στὸν πρωθυπουργό. Πολλὲς ἐρωτήσεις…