Φρόντεξ, ἄμεση παρέμβαση

Ἡ δυνατότης γιὰ ἄμεση παρέμβαση τῆς Φρὀντεξ, σὲ ὅσες περιπτώσεις κρίνεται ἀπαραίτητη, εἶναι πλέον ἀνειλημμένη∙ οἱ διαμαρτυρίες κάποιων χωρῶν, ὅπως τῆς Ἑλλάδος γιὰ προηγούμενη συνεννόηση, θεωροῦνται ἐκ τοῦ πονηροῦ τουλάχιστον, ἂν ὄχι τίποτε χειρότερο. Ἡ Φρόντεξ ἔχει ἀναλάβει τὸν πόλεμο ζωῆς ἢ θανάτου κατὰ τῆς τρομοκρατίας καὶ συμπληρωματικὰ μόνο βοηθᾶνε τὰ Γενικὰ Ἐπιτελεῖα Στρατοῦ∙ ἐντὸς τῆς Εὐρώπης εἶναι δύο δυνάμεις ποὺ ἔχουν τὸ κύριο βάρος, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τεθεῖ στὴν πράξη ὑπὸ ἑνιαία διοίκηση, καὶ ἡ Φρόντεξ∙ οἱ τοπικὲς ὑπηρεσίες βοηθητικὸ μόνο ρόλο διαδραματίζουν καὶ μάλιστα μὲ ἀπόλυτη πειθαρχία, ὅπως καὶ σὲ θερμὸ πόλεμο. Ἡ Ἰσλαμικὴ καὶ ἄλλη τρομοκρατία, ἂν καὶ δὲν διαχωρίζονται πλέον, σκοτώνει τὸ κόσμο στοὺς δρόμους καἱ ἡ προστασία τῶν πολιτῶν εἶναι τὸ πρῶτο καθῆκον τῆς Εὐρώπης∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν τὸ καταλαβαίνει καὶ αὐτό, τὸ «δείχνει», γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα.