Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0920 δολλάρια καὶ 133,0550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1065,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 37,92. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ ἀναμένουν τὴν τελικὴ συμφωνία γιὰ τὴν Συρία, διότι ἔχουν πολλὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων στὴν εἰρήνευση τῆς περιοχῆς, ἐπειδὴ χάνουν πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κατάρ∙ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους τῆς Νέας Ὑόρκης εἶναι τὸ κύριο θέμα τῶν συζητήσεων, διότι πολλοὶ κεφαλαιοῦχοι ἔχουν ἐπενδύσει μεγάλα ποσὰ στὰ σχέδια μεταφορᾶς του στὴν Εὐρώπη μέσῳ Συρίας καὶ Τουρκίας. Ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως ἐμφανίζεται ἀποφασισμένη γιὰ τὴν εἰρήνευση, διότι δὲν βλέπει ἄλλον τρόπο ἠρεμίας τῆς κοινῆς γνώμης∙ ὁ πανικὸς στὸ Λὸς Ἄτζελες, μὲ ἀφορμὴ τρομοκρατικὲς ἀπειλές θεωρεῖται χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἀντιδράσεως τῶν Ἀμερικανῶν. Ἡ πάταξη τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἡ μόνη ἀπάντηση.