Σὲ καραντίνα στὴν Εὐρώπη

Σὲ καραντίνα βρέθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διασφάλιση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν∙ πέραν τοῦ κατεξευτελισμοῦ τῆς χώρας μὲ τὴν ἀνάκληση τοῦ παραλλήλου προγράμματος, ἦταν καὶ ἡ παντελὴς ἀνετοιμότης στὸ προσφυγικό, κάτι ποὺ καυτηρίασαν αὐστηρὰ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὁπότε δὲν ἔπειθαν τὰ ἑλληνικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ἀπροθυμία ἢ τὴν ἄρνηση τῆς Τουρκίας νὰ ἐπιβάλει τὴν διακοπὴ τῆς μετανατευτικῆς ροῆς. Ἡ παρέμβαση τῆς λουξεμβουργιανῆς προεδρίας καὶ μερικῶν ἑταίρων, ὅτι συνεχίζεται ἀδιάκοπη ἡ ροή τους, ἔσωσε τὴν κατάσταση, μὲ βουβὸ καὶ ἄβουλο τὸν πρωθυπουργὸ στὴν διάσκεψη∙ ἀκόμη καὶ στὸ ζήτημα τῆς Φρόντεξ τὰ ἐπιχειρήματά του ἦταν ἐλάχιστα καὶ ἄσχετα μὲ τὸ θέμα, ὅπως ἀνέφεραν ἔγκυρες πηγές. Πάλι οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρθηκαν περισσότερο γιὰ τὴν διασφάλισή μας, διότι θεωροῦν τὰ ἑλληνικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα.