Προαγωγὴ Μαργαρίτη Σχοινᾶ

Ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους μας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, Μαργαρίτης Σχοινᾶς, προήχθη στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ ἀναλαμβάνει ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς Ἐπικοινωνίας τῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὸν πρόεδρό της∙ ἡ προαγωγὴ ἐνεκρίθη ἀπ’ τὸ Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων ὁμοφώνως καὶ μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ προέδρου τους. Ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς εἶναι μόνιμος ὑπάλληλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπὸ τὸ 1991 καὶ ἔχει χρηματίσει εὐρωβουλευτής, διαδεχόμενος τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅταν ἔγινε αὐτὸς ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ∙ ἦταν ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς στὴν Ἀθήνα στὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μνημόνιο καὶ εἶχε ἐπιλεγεῖ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅταν ἀνέλαβε πρόεδρος. Κατάγεται δὲ ἀπ’ τὴν Χαλκιδικὴ καὶ εἶναι ὁ Ἕλληνας μὲ τὴν ὑψηλότερη θέση στὴν ἱεραρχία τῆς Ἐπιτροπῆς.