Εὐρώπη, τέλος ἀμεριμνησίας

Τὰ μηνύματα τῶν τραγικῶν γεγονότων τῶν Παρισίων, στὸ Τσαρλὶ Ἑμπντὸ καὶ στὴν σφαγὴ τοῦ Νοεμβρίου, ἀλλὰ καὶ τῶν σεξουαλικῶν ἐπιθέσεων τῆς Κολωνίας, ἔχουν σφραγίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία∙ ὅλοι αἰσθάνονται τὴν ἀπειλὴ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὸν περίγυρό τους. Ἡ ἐποχὴ τῆς ἀμεριμνησίας τελείωσε μὲ δραματικὸ τρόπο, ὁπότε τὸ κύριο ζητούμενο εἶναι ἡ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀσφάλειας τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν καὶ ἀκολουθοῦν τὰ οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα∙ οἱ μεγαλύτεροι λίγοι ἐπιζῶντες θυμοῦνται τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου, οἱ νεώτεροι τὴν διαισθάνονται, ἀλλὰ ὀσφραίνονται δίπλα τους τὸν κίνδυνο. Ἡ ἀπόφαση γιὰ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποβλέπει, πέραν τῆς πραγματικῆς ἀμύνης ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία, καὶ στὴν ἐνίσχυση τοῦ ἠθικοῦ τῶν πολιτῶν, ὅτι δημιουργεῖται ἀσπὶς προστασίας τους∙ οἱ κυβερνήσεις τῆς Εὐρωζώνης τὸ ἀποδέχθηκαν ἀσμένως, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἑλληνική, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ προβάλει ἐμπόδια. Δύσκολα κρύβονται οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις της.