Εὐρωζώνη, ἱεράρχηση ἀξιῶν

Τὸ προσφυγικὸ ἔχει προκαλέσει ριζικὴ ἀνακατάταξη τῶν ἀξιῶν στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία καὶ στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν σφαγὴ στὸ Παρίσι καὶ τὶς μαζικὲς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις τῶν μεταναστῶν∙ ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καὶ ἡ προστασία τῶν συνόρων, δηλαδὴ ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς Φρὀντεξ, εἶναι τὸ πρῶτο πρόβλημα τῆς ἡγεσίας καὶ τῆς κοινωνίας, μὲ δεύτερο πλέον τὸ δημοσιονομικὸ καὶ τὸ νομισματικό. Στὴν πράξη εἶναι ἀλληλένδετα αὐτά, διότι τὸ νόμισμα ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως μιᾶς χώρας, καὶ ἀπ’ τὴν καθιέρωση τοῦ εὐρὼ ἡ Εὐρωζώνη κατέστη μία καὶ ἑνιαία χώρα, ἔστω κι ἂν τὸ κατανόησαν ἀργά∙ ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταναστῶν καὶ ἡ ἀναβίωση τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ ἀνέδειξαν ὡς κύριο πρόβλημα τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν της. Στὴν ἱστορία ἔτσι γίνονται αὐτά, τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητος ἐπισκιάζουν τὶς μακροχρόνιες ἐξελίξεις. Ἐμεῖς βρισκόμαστε στὸ κρίσιμο σταυροδρόμι, μὲ ὑπνώττουσαν κυβέρνηση.