Δημοψήφισμα στὴν Βρεταννία

Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς πρέπει νὰ ἀποφασίσει σύντομα γιὰ τὴν ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τοῦ δημοψηφίσματος, ὡς πρὸς τὴν παραμονὴ ἢ μὴ τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὸν ἄλλο μῆνα ἀσχολεῖται τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἀκόμη προσέγγιση τῶν δύο πλευρῶν. Τὸ Λονδίνο ζητάει εἰδικοὺς χαλαροὺς ὅρους συμμετοχῆς, κυρίως στήν, ἐλεύθερη διακίνηση ἐργαζομένων, ὁπότε καὶ μεταναστῶν, ἄρνηση τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ τῆς ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρῶτον τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, δὲν δέχονται τοὺς ὅρους αὐτούς, διότι θὰ σημάνουν, κυρίως οἱ δύο τελευταῖοι, τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ ἄμυνα στὸν ἰδιότυπο αὐτὸν πόλεμο καὶ τὸν σημαντικώτερο κι ἀπ’ τὸ εὐρὼ ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως∙ οἱ Βρεταννοὶ παραμένουν ἀκόμη προσκολλημένοι στὴν αὐτοκρατορική τους παράδοση, ἐνῶ τὸ Σίτυ βλέπει τὴν ἀπομόνωση τῆς νήσου.