Τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος

Ὁ Πίνδαρος εἶχε πρῶτος ἐξυμνήσει τὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν Ἀθηναίων στὴν νίκη κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους, ἀπ’ τὸν Μαραθῶνα μέχρι τὸ Ἀρτεμίσιο, τὴν Σαλαμῖνα, τὴν Μυκάλη καὶ τὶς Πλαταιές∙ αὐτὴ ἡ γενιὰ τῶν πολεμιστῶν δημιούργησε τὶς συνθῆκες ἀναδείξεως τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. «Ἀλλ’ ὅτι πρῶτον, ὥς φησιν αὐτός, ἐπ’ Ἀρτεμισίῳ ‘’παῖδες Ἀθηναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ’ ἐλευθερίας ‘’»∙ ἀλλὰ ὅτι πρώτη φορά, ὅπως λέγει ὁ Πίνδαρος, στὸ Ἀρτεμίσιο ‘’τὰ παιδιὰ τῶν Ἀθηναίων ἀνέγειραν ὁλοφάνερο ὀχυρὸ ἐλευθερίας’’. «Ἐπί τε Σαλαμῖνι καὶ Μυκάλῃ καὶ Πλαταιαῖς ὥσπερ ἀδαμαντίνοις κίοσι στηρίξαντες τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος παρέδοσαν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις»∙ καὶ στὴν Σαλαμίνα καὶ στὴν Μυκάλη καὶ στὶς Πλαταιὲς ὅμοια μὲ ἀδαμάντινους κίονες ἐστήριξαν τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ ἀέρας τῆς νίκης ἀπέναντι στὴν κοσμοκράτειρα αὐτοκρατορία τῆς Περσίας τοὺς ἐπέτρεψε στὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν δημιουργικῶν τους δυνάμεων.