Ὄξυνση τοῦ μεταναστευτικοῦ

Σὲ νέα ὄξυνση ὁδηγεῖται τὸ μεταναστευτικό, καθὼς συνεχίζεται ἡ ροὴ τῶν μεταναστῶν παρὰ τὴν κακοκαιρία, ἐνῶ αὐξάνονται τὰ προβλήματα στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ ἡ Αὐστρία ἀπειλεῖ μὲ κλείσιμο τῶν συνόρων, ἐὰν δὲν ἐλέγξει τὴν διέλευσή τους ἡ Σερβία, παρὰ τὶς παρατηρήσεις τῆς Γερμανίας. Στὸ Αἰγαῖο συνεχίζεται ἀμείωτη ἡ ἄφιξή τους ἀπ’ τὴν Τουρκία, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται, γιατὶ ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει ἐλέγξει τὰ ἐξωτερικά της σύνορα καὶ ἄφησε ἐλεύθερη τὴν εἴσοδο τῶν μεταναστῶν∙ ἡ Τουρκία χάνει μᾶλλον τὴν εὐρωπαϊκὴ βοήθεια, διότι δὲν ἔχει τηρήσει τὶς δεσμεύσεις της. Ἡ ἀπουσία σαφοῦς πολιτικῆς στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐνοχλεῖ τὴν Εὐρώπη περισσότερο, διότι βρίσκονται πρὸ ἀπροόπτου, μὲ τὴν ἀποφυγὴ συνεργασίας μὲ τὴν Φρόντεξ, μὲ πολλαπλὲς διαστάσεις, παρὰ τὸ ἐπεῖγον τοῦ προβλημάτος.