Κανονικὴ λαϊκὴ ἐξέγερση

Οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν, μὲ τὶς ἀποδοκιμασίες ὅσων ὑπουργῶν ἐμφανίζονται δημοσίως καὶ οἱ ἀπεργίες τῶν ἀστικῶν στρωμάτων στὶς πόλεις συμπληρώνουν τὴνεἰκόνα τῆς λαϊκῆς ἐξεγέρσεως∙ οὐδέποτε μεταπολεμικὰ εἶχε γνωρίσει ἡ χώρα παρόμοια κατάσταση διαλύσεως, ἐνῶ ὁ Ναολεοντίσκος κρύβεται συστηματικὰ καὶ κάνει τὶς ἐλάχιστες ἐμφανίσεις του σιδηρόφρακτος. Ἤδη ἐγκατέλειψαν καὶ τὰ σχέδια γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, ἐνῶ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὴν κατάληξη τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι βαδίζει στὰ σκοτεινά, οὔτε πρόγραμμα διαθέτει, οὔτε ἐναλλακτικὸ σχέδιο, καθὼς οἱ περισσότεροι ὑπουργοὶ ἀγνοοῦν παντελῶς τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ καὶ ἐπιδίδονται συστηματικὰ στὴν τακτοποίηση τῶν ὑποθέσεών τους, μὲ ὑπόγειες μόνο διαδρομὲς πρὸς τὴν περιφέρειά τους, διότι γνωρίζουν ὅτι δημοσίως δὲν μποροῦν νὰ ἐμφανισθοῦν. Οἱ ἀγρότες εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ κλιμάκωση τῶν ἀγώνων τους, ἐνῶ δὲν ἀποκλείουν καὶ τὴν κάθοδό τους στὴν Ἀθήνα∙ ἡ κυβέρνηση δύσκολα πολὺ μπορεῖ νὰ ὑπολογίζει στὰ ΜΑΤ.