Γαλλία, κλείσιμο Λυκείων

Στὸ κλείσιμο πολλῶν Λυκείων στὸ Παρίσι καὶ σὲ ἄλλες πόλεις προχώρησαν ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση, ὅπως καὶ ἡ ἀγγλικὴ στὸ Λονδίνο καὶ ἡ βελγικὴ στὶς Βρυξέλλες, λόγῳ πληροφοριῶν γιὰ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση∙ ὁ φόβος πλανᾶται πάνω ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, διότι στὸ ἑκατομμύριο τῶν μεταναστῶν ὁπωσδήποτε κρύβονται πολλοὶ τρομοκράτες. Τὸ θέμα θὰ συζητηθεῖ καὶ σήμερα στὸ Λονδίνο, κατὰ τὴν διάσκεψη γιὰ τὴν Συρία, ὅπου θὰ συμμετάσχει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ἡ καταγραφὴ τῶν μεταναστῶν, κατὰ τὴν εἴσοδό τους στὴν Ἑλλάδα, εἶναι τὸ κρίσιμο ζήτημα γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ αὐτὸ θὰ διερευνήσουν, κατὰ τὴν αὐριανὴ ἐπίσκεψή τους στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Λέσβο, οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι ὁ ἀδύναμος κρίκος εἶναι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὄχι μόνο γιατὶ ἄνοιξε τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες, ἀλλὰ καὶ καθυστέρησε ἀδικαιολόγητα στὴν καταγραφή τους, ἐνῶ προβάλλει ἐμπόδια στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.