Διαβουλεύσεις μὲ Βρεταννία

Οἱ διαβουλεύσεις τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου μὲ τὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργὸ ἦταν ἐξαντλητικές, ἀλλὰ τὸ ἀπόλεσμα, ἀναφέρουν διπλωματικὲς πηγές, περιορισμένο∙ κάποιος συμβιβασμὸς ἐπετεύχθη γιὰ τὴν ἐλευθέρα μετακίνηση, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι, αὐτὸς θά γίνει ἀποδεκτὸς ἀπ’ τοὺς ὑπολοίπους ἑταίρους. Τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ τρομοκρατικὸ ἔχουν προσδώσει ἄλλη βαρύτητα στὸ θέμα, καθὼς ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μετατρέπονται στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῶν Εὐρωπαίων∙ ἡ κοινὴ γνώμη, μετὰ τὴν σφαγὴ στὸ Παρίσι, ἀντιλαμβάνεται ὅτι, μόνο ἑνωμένες ὅλες οἱ χῶρες, μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπειλή, ὁπότε εἶναι δύσκολη οἱαδήποτε παραχώρηση. Ἀκόμη καὶ τὶς «ἰδιαιτερότητες» τῶν Βρεταννῶν, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἀπ’ τὴν Σένγκεν, δὲν τὶς δέχεται, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ ὁ φόβος νὰ ζητήσουν ἐξαιρέσεις καὶ ἄλλες χῶρες μὲ σαφἐστατη ἀτλαντικὴ ἀπόκλιση∙ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς 18ης Φεβρουαρίου ἔρχεται ἡ κρίσιμη συζήτηση.