Ἔγκριση βοηθείας Τουρκίας

Τὸ Συμβούλιο τῶν Μονίμων Ἀντιπροσώπων ἐνέκρινε τὴν διάθεση τριῶν δις εὐρώ, ὡς βοήθεια πρὸς τὴν Τουρκία, γιὰ τὴν κατασκευὴ κέντρων παραμονῆς τῶν μεταναστῶν καὶ ἀνακοπὴ τοῦ ρεύματος πρὸς τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἐκταμίευση θὰ γίνεται σταδιακὰ καὶ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὑποσχέσεών της, τὸν περιορισμὸ τῶν ἀφίξεων στὰ νησιά, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας, μετὰ τὴν ἐπιθεώρησή τους στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Λέσβο γιὰ τὴν προσαρμογὴ στὴν Συνθήκη Σένγκεν καὶ στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, θὰ μεταβοῦν σήμερα στὴν Τουρκία, γιὰ ἐπιτόπιο ἔλεγχο τῆς καταστάσεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν σχεδιάσει τὴν ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ στὴν Γαλλία κατέγραψαν 8250 στρατολογήσεις πέρυσι στοὺς Ἰσλαμιστές, ἔναντι 4100 πρόπερσι∙ τὸ 40% εἶναι γυναῖκες καὶ τὸ 30% κάτω τῶν 18 ἐτῶν, ἐνῶ μεγάλο ποσοστὸ δὲν προέρχεται ἀπὸ θρησκευόμενες οἰκογένειες. Ἡ στρατολόγηση γίνεται σὲ φυλακές, σχολεῖα, ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ κοινωνικὴ συναναστροφή.