Κρίση πετρελαιοπαραγωγῶν

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση τῶν πετρελαιοπαραγωγῶν διογκώνεται, μὲ ὑπόδειγμα τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία∙ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο ἔχει ἐπιβάλει αὐστηρὲς περικοπὲς δαπανῶν, ἐνῶ τὰ συναλλαγματικά του διαθέσιμα μειώθηκαν σὲ 612 δις δολλάρια, τὸν Δεκέμβριο ἀπὸ 732 τὸ 2011 καὶ μὲ πρόβλεψη 500 στὸ τέλος τοῦ ἔτους. Ἀλλὰ καὶ ἡ Shell ἀνακοίνωσε ἀπολύσεις 10000 ἐργαζομένων, διότι τὰ κέρδη της μειώθηκαν πέρυσι στὰ 3,24 δις ἀπὸ 19 τὸ 2014, ἐνῶ ἤδη ἡ Exxon-Mobil ἔχει ἀνακοινώσει 3000 ἀπολύσεις∙ οἱ προοπτικὲς εἶναι ἀκόμη χειρότερες, διότι ἡ ὕφεση καραδοκεῖ στὴν Δύση, ἐνῶ δὲν σημειώθηκε ἀκόμη ἐπιτάχυνση τῆς κινεζικῆς καὶ ἰνδικῆς οἰκονομίας. Ἐὰν δὲν τερματισθεῖ ὁ πόλεμος στὴν Συρία τουλάχιστον, δὲν προβλέπεται ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος∙ μόνο ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης ἐπιτρέπει τὴν ἐπιστροφὴ σὲ αὐξημένες ἐπενδύσεις.