Σένγκεν, προστασία Εὐρώπης

Ἡ Συνθήκη Σένγκεν ἀποτελεῖ τὴν κύρια ἄμυνα τῆς Εὐρωζώνης, μαζὶ μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν, ἀπ’ τὴν τρομοκρατία, ὅπως εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸ προσφυγικό∙ αὐτὸ θεωρεῖται ἀδιαμφισβήτητο στὴν Εὐρώπη καὶ μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος προβάλλει γελοῖες δικαιολογίες γιὰ τὴν ἐφαρμογή της στὴν Ἑλλάδα. Ἄλλωστε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν περιφρούρηση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, δηλαδὴ τῶν θαλασσίων συνόρων μας, καὶ γιὰ τὴν πάταξη τῶν διακινητῶν τῶν μεταναστῶν∙ ὁ πρωθυπουργός μας ἦταν πανηγυρικὰ ἀπών, καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ἑκὼν ἄκων συμφώνησε. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, ἔχουμε χάσει ἐντελῶς ὡς χώρα διεθνῶς τὸ κύρος καὶ τὴν ἀξιοπιστία μας∙ οἱ διακινητὲς εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα, διότι αὐτοὶ ὁδηγοῦν, μὲ τὴν τουρκικὴ ἀνοχή, ὀργανωμένα τοὺς δυστυχισμένους ἀπ’ τὰ συριακὰ σύνορα στὶς ἀκτὲς καὶ στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Ἡ ΚΥΠ τί κάνει; ποιὸς τὴν δεσμεύει;