Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1093 δολλάρια καὶ 126,2850 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1204,40, καὶ πετρέλαιο, 35,23. Στὴν Οὐάσιγκτον αὐξάνονται οἱ πιέσεις γιὰ ἀλλαγὴ τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, διότι ἡ αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων πρὸ διμήνου δὲν ἔφερε τὴν ἀνάκαμψη∙ ἡ Τζάνετ Γέλεν μᾶλλον θὰ ἀλλάξει πολιτική, καθὼς καὶ ὁ ΟΟΣΑ, στὴν τελευταία ἔκθεσή του, ζητάει τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος παγκοσμίως γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας. Τὸ πετρέλαιο κέρδισε κάπως, ἀλλὰ δὲν θεωρεῖται ἱκανοποιητικὴ ἡ ζήτηση, διότι τὸ Ἰρὰν δὲν ἔχει ἀποδεχθεῖ σταθεροποίηση τῆς παραγωγῆς, ὅπως συμφώνησαν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ρωσία∙ ἀντιθέτως συνεχίζεται ἀπ’ τὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες ἡ ἀπόσυρση κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγορὲς γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν ἀναγκῶν τους. Στὴν Ἰαπωνία τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα διευρύνθηκε τὸν Ἰανουάριο, στὰ 5,6 δις δολλάρια, λόγῳ μειώσεως τῶν ἐξαγωγῶν κυρίως, ἂν καὶ ὑποχώρησαν καὶ οἱ εἰσαγωγές.