Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τοὺς φόβους γιὰ ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1020 δολλάρια καὶ 124,8550 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1221,50, καὶ πετρέλαιο, 34,12. Ἡ στερλίνα ὑποτιμήθηκε κατὰ 2,1% ἔναντι τοῦ δολλαρίου καὶ 1% τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ τὰ ἐπιτόκια τῶν δεκαετῶν βρεταννικῶν ὁμολόγων αὐξήθηκαν σὲ 1,44%, ἔναντι 0,2% τῶν γερμανικῶν∙ στὸ Σίτυ ἐνισχύονται οἱ ἀνησυχίες γιὰ ὄχι στὸ δημοψήφισμα, καθὼς οἱ πιθανότητες κυμαίνονται τώρα στὸ 30-40%, ἀπὸ 20-30% τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, ἐνῶ πιστεύουν ὅτι αὐτὸ θὰ προκαλέσει σοβαρὰ τραύματα στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Βρεταννία. Ἡ ἄνοδο στὶς ἀγορὲς δὲν ἐμπνέει καὶ πολὺ ἐμπιστοσύνη, διότι φοβοῦνται μαζικὲς ρευστοποιήσεις ὁμολόγων ἀπ’ τὶς πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες∙ τὰ ὁμόλογα κάθε μορφῆς τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν ἀνέρχονται σὲ 1,4 τρις δολλάρια καὶ ὅσο οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου παραμένουν χαμηλὲς ὑποχρεώνονται σὲ ρευστοποιήσεις τους οἱ ἑταιρεῖες.