Τοὺς ἄρισθ’ ἕκαστον αὐτῶν

Στὴν ἀνάγκη ἐξετάσεως μὲ προσοχὴ τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν σοφιστῶν ἐπιμένει ὁ Ἰσοκράτης∙ τότε μόνο ἀποφεύγονται τὰ μοιραῖα λάθη τῆς πολιτείας. «Ἡγοῦμαι δ’ οὕτως ἂν μεγίστην ἐπίδοσιν λαμβάνειν καὶ τὰς ἄλλας τέχνας καὶ τὴν περὶ τοὺς λόγους φιλοσοφίαν»∙ πιστεύω δὲ ὅτι ἔτσι θὰ ἔχουμε τὴν καλύτερη ἀξιοποίηση καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν καὶ τῶν λόγων περὶ τὴν φιλοσοφία. «Εἴ τις θαυμάζοι καὶ τιμῴη μὴ τοὺς πρώτους τῶν ἔργων ἀρχομένους, ἀλλὰ τοὺς ἄρισθ’ ἕκαστον αὐτῶν ἐξεργαζομένους»∙ ἐὰν κάποιος θαυμάζει καὶ τιμᾶ ὄχι ὅσοι πρῶτοι ἀρχίζουν τὸ ἔργο, ἀλλὰ ὅσους καλύτερα τὸ κάθε ἔργο τους ἐκτελοῦν. «Μηδὲ τοὺς περὶ τούτων ζητοῦντας λέγειν περὶ ὧν οὐδεὶς πρότερον εἴρηκεν»∙ οὔτε ὅσους μιλοῦν γιὰ ὅσα κανεὶς δὲν ἔχει πεῖ. «Ἀλλὰ τοὺς οὕτως ἐπισταμένους εἰπεῖν ὡς οὐδεὶς ἂν ἄλλος δύναιτο»∙ ἀλλὰ ὅσους γνωρίζουν καὶ ὁμιλοῦν γιὰ ὅσα κανεὶς ἄλλος δὲν γνωρίζει.