Σταθεροποιητικὲς οἱ ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐλαφρὰ πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0970 δολλάρια καὶ 123,4150 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1258,25, καὶ πετρέλαιο, 40,44. Οἱ ρευστοποιήσεις ἀπ’ τὶς πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ἀσκοῦν πιέσεις στὶς κεφαλαιαγορές, ἐνῶ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία Energy.ON ἀνακοίνωσε ὅτι εἶχε ζημίες ἑπτά δις εὐρὼ τὸν περασμένο χρόνο, ἀλλὰ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία λέγεται ὅτι ἔχει ζητήσει τὴν ἔκδοση δανείου ἕξι μέχρι ὀκτὼ δις δολλάρια γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν της ἀναγκῶν∙ ἀντιθέτως ἡ γερμανικὴ τράπεζα Berlinhyp ἐξέδωσε ὁμόλογα πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, 0,162%∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ποὺ ὁμόλογα τραπέζης ἐκδίδονται μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, ἀλλὰ ἀποδίδεται στὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν γερμανικὴ οἰκονομία, ὅταν τὰ τριετῆ ὁμόλογά της ἔχουν 0,517% ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο. Ἡ ἐπέκταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ στὶς τράπεζες ἐνισχύει τὸν ρόλο τῆς Γερμανίας.