Ἐπανασχεδίαση προσφυγικοῦ

Στὴν ἐπανασχεδίαση τοῦ προσφυγικοῦ προχωράει ἡ Εὐρώπη, διότι τὰ προηγούμενα σχέδια, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων τοῦ βαλκανικοῦ διαδρόμου, δὲν ἐφαρμόσθηκαν∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν χωρῶν του εἶναι δεδομένες πλέον, ἐνῶ ἀμφισβητεῖται ἡ ἱκανότης τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνο στὴν διαφύλαξη τῶν συνόρων της, ἀλλὰ καὶ στὴν διαχείριση τῶν μεταναστῶν στὸ ἔδαφός της∙ στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ στὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἀφεθεῖ. Πάντως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιμένει στὴν πολιτική της, τοῦ περιορισμοῦ τους στὴν Τουρκία, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, μετὰ τὴν πρόσφατη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀσυδοσία τῶν δουλεμπόρων στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε ἐπανειλημένως ἐξηγήσεις, ὅπως καὶ τὸ Βερολίνο καὶ τὸ Παρίσι, γιὰ τὴν ἀπροθυμία συνεργασίας τῆς ΚΥΠ μὲ τὶς μυστικές τους ὑπηρεσίες, ἀλλὰ οὐδεμία ἀπάντηση. Ἡ παρέλαση τῶν κουκουλοφόρων στὰ Ἐξάρχεια μὲ μάσκες καὶ ὅπλα ἐνίσχυσε τὶς πολλὲς ὑποψίες τους.