Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1067 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 125,7250 γιέν, ἐνῶ ἔμεινε σταθερά χρυσός, 1233,10, καὶ πετρέλαιο, 39,37. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, λόγῳ τῆς δυναμικῆς τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν Ἀμερικὴ καὶ τῶν ἐπιπτώσεών της στὴν παγκόσμια οἰκονομία, παρὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Συρία∙ τὸ προσφυγικὸ δημιουργεῖ προβλήματα στὴν Εὐρώπη καὶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζονται σύντομη λύση του. Ἡ συγχώνευση τοῦ LSE τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ Deutscheboerse τῆς Φραγκφούρτης προκάλεσε ἔκπληξη στὶς κεφαλαιαγορές∙ δημιουργεῖται ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα χρηματιστήρια τοῦ κόσμου, μὲ συμμετοχή, 54,4%, DB καὶ 46,6%, LSE, καὶ μὲ ἀξία 29,4 δις εὐρώ. Προβλέπεται ὅτι οἱ δαπάνες λειτουργίας του θὰ μειωθοῦν σὲ 450 ἑκατομμύρια ἀπὸ 2,2 δις ἐτησίως σήμερα, μὲ ἀγορές, 30%, Βρεταννία, 30%, Εὐρώπη, 15%, Γερμανία, 19%, Ἀμερική. Τὸ Σίτυ προτιμάει παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.