Εὐρώπη, μυστικὲς ὑπηρεσίες

Τὸν κατεπείγοντα συντονισμὸ τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, μὲ ἀρχηγεῖο στὸ Ἄμστερνταμ, προωθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι∙ ἐκδίδονται οἱ σχετικοὶ κανονισμοὶ γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν ἑνιαία καταγραφὴ τῶν ὑπόπτων γιὰ τρομοκρατία καὶ τὴν ἀξιολόγηση ὅσων στοιχείων ὑπάρχουν. Συστήνεται ἑνιαῖο πλαίσιο καταγραφῆς τῶν μεταναστῶν καὶ τρομοκρατῶν, γιὰ τὴν διασταύρωση τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν∙ δὲν ὑπῆρχε συντονισμὸς πρίν, διότι ἡ ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης εἶχε ἀναταθεῖ στὸ ΝΑΤΟ –τὴν συνδρομὴ τοῦ ὁποίου ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ πάταξη τῶν διακινητῶν, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ τὸ παρεμπόδισαν-, ἀλλὰ τώρα δημιουργεῖται. Δύο εἶναι οἱ χῶρες μὲ τὶς πιὸ ἀδύναμες ὑπηρεσίες: τὸ Βέλγιο, λόγῳ τῆς ὁμοσπονιακῆς ὀργανώσεώς του καὶ ἡ Ἑλλάς, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀρνηθεῖ τὴν καταγραφὴ τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν ὑπόπτων τρομοκρατῶν∙ καθυστεροῦσε μάλιστα στὴν παραλαβὴ τῶν σχετικῶν μηχανημάτων, καθὼς πέρασαν 850000 μετανάστες τὸ 2015 καὶ συνελήφθησαν μόνο ἐννέα διακινητές.