Συντονισμὸς στὴν ἀσφάλεια

Ὁ συντονισμὸς στὰ θέματα ἀσφαλείας εἶναι πλέον τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Προστασίας τοῦ Ἄμστερνταμ∙ τὰ λάθη τοῦ Βελγίου δὲν ἐπαναλαμβάνονται καὶ ἔχουν παρεμβεῖ Γάλλοι καὶ Γερμανοὶ γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κατὰ τῶν τρομοκρατῶν∙ ἀλλὰ καὶ οἱ καθυστερήσεις καὶ οἱ παραπλανητικὲς ἐνέργειες τῶν Ἀθηνῶν δὲν δικαιολογοῦνται καὶ ἤδη Εὐρωπαῖοι ἀστυνομικοὶ ξεψαχνίζουν τοὺς σχετικοὺς φακέλους, ἀλλὰ καὶ ἐπιστατοῦν στὸν ἔλεγχο ἀκτιβιστῶν καὶ ἄλλων μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων στοὺς καταυλισμοὺς τῶν προσφύγων. Στὴν Κατεχάκη καὶ στοῦ Μαξίμου αἰσθάνονται πλέον τὴν ἀναπνοὴ τῶν ἐλεγκτῶν στὸν σβέρκο τους, καθὼς ὑποχρεώνονται νὰ παραδώσουν καὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς σχέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες, ἀρκετὰ τὰ καθυστέρησαν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἐλέγξουν τὰ κυκλώματα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μας πάσῃ θυσίᾳ, διότι ἀφορὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν τους.