Τὰς ἀπ’ αὐτῶν γιγνομένας

Τὶς ἐργασίες στὴν καλλιέργεια τῶν δημητριακῶν ἐδίδαξε ἡ θεὰ Δήμητρα στοὺς Ἐλευσινίους καὶ αὐτοὶ τὶς μετέφεραν σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους∙ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς ἄλλαξε τὶς συνθῆκες διαβιώσεώς του καὶ ἐγκαταστάθηκε μονίμως σὲ ἕνα μέρος. «Καὶ τὰ μὲν ἔτι καὶ νῦν καθ’ ἕκαστον τὸν ἐναιαυτὸν δείκνυμεν»∙ καὶ μερικὲς ἀπαραίτητες τελετὲς καὶ τώρα ἀκόμη κάθε ἐποχὴ τοῦ χρόνου τὶς κάνουμε. «Τῶν δὲ συλλήβδην τάς τε χρείας καὶ τὰς ἐργασίας καὶ τὰς ὠφελείας τὰς ἀπ’ αὐτῶν γιγνομένας ἐδίδαξεν»∙ ἄλλες συνολικὰ ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἐργασίες καὶ τὶς ὠφέλειες ποὺ ἀντλοῦμε ἀπ’ αὐτὲς μᾶς ἐδίδαξε. «Καὶ τούτοις ἀπιστεῖν μικρῶν ἔτι προστεθέντων οὐδεὶς ἂν ἀξιώσειεν»∙ καὶ ὅλα αὐτὰ καὶ ὅσα λίγα προσθέσω κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει. Ἡ πίστη στὴνθεὰ Δήμητρα διατηρήθηκε καὶ στὴν διάρκεια τοῦ χριστιανισμοῦ, μὲ τὴν λατρεία ἀδιάκοπη πρὸς τὸ ἄγαλμά της.