Κυπριακό, παράταση διαλόγου

Στὴν παράταση τοῦ διαλόγου καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀποτυχίας ὁδηγοῦνται οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Γενεύης, μὲ τὴν διεύρυνσή τους, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν ἐγγυητριῶν δυνάμεων καὶ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ὡς παρατηρητοῦ∙ τὰ προβλήματα τῆς προεδρίας, τῶν ἐγγυήσεων καὶ τῶν στρατευμάτων κατοχῆς εἶναι τὰ δύσκολα, ἐνῶ στὸ ἐδαφικὸ σημειώνεται πρόοδος. Ἡ Τουρκία ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀνεχθεῖ ὑποχώρηση στὰ θέματα αὐτά∙ ἡ ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικό της κορυφώνεται, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὴν Βουλή της ἔπεσε πολὺ ξύλο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ὁ σουλτάνος ἐμφανίζεται διαλλακτικὸς πρὸς τὴν Εὐρώπη, διότι δὲν ἔχει ἄλλη διέξοδο στὴν πολιτική του ἐπιβίωση καὶ στὴν ἀποφυγὴ τοῦ κανονικοῦ ἐμφυλίου στὴν χώρα του∙ φυσικά, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὶς δυνατότητες τῶν ἐλιγμῶν του καὶ τὴν πειστικότητα τῶν θέσεών του. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀποφεύγεται τὸ ναυάγιο, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις ποὺ θὰ εἶχε…