Κηδεία Χασεμὶ Ρασφαζανὶ

Ἡ κηδεία τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἰράν, Χασεμὶ Ρασφαζανί, ἦταν πάνδημος στὴν Τεχεράνη∙ περίπου τρία ἑκατομμύρια Πέρσες συνόδευσαν στὴν τελευταία κατοικία του τὸν μεγάλο ἡγέτη τους, ποὺ ἐπιχείρησε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας του, 1989-1997, ἀλλὰ ἀπέτυχε στὴν ἀνεκτικότητα τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος. Ἀγότερα ἡ πολιτική του ἔγινε ἀποδεκτή, ἀπὸ τὸ 2011 καὶ μετά, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις του μὲ τὰ ἄλλα κράτη νὰ ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις, καὶ οἱ παρεμβάσεις του στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία νὰ ἔχουν στεφθεῖ μὲ ἐπιτυχία. Σήμερα ἀναγνωρίζεται ὁ ἡγετικὸς ρόλος τῆς χώρας στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ καὶ στὴν διεθνῆ σκηνή, καὶ οἱ συμπατριῶτες του ἀποδίδουν στὸν ἐκλιπόντα ἡγέτη τους τὶς ἀλλαγὲς στὴν χώρα.