Ἔρευνα λειτουργίας νευρώνων

Τὸ Ἐργαστήριο Ἐρευνῶν τῆς λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Δημήτριο Συβρίδη καὶ τὸν ἐρευνητὴ Χάρη Μασαρυτάκη, ἐπέτυχαν τὴν καταγραφὴ σὲ προσομοιωτὴ τῆς λειτουργίας τῶν νευρώνων τοῦ ἐγκεφάλου τουλάχιστον σὲ μία περιοχή του καὶ μελετοῦν τὰ συμπεράσματα. Ἤδη ἔχει ἀνακοινωθεῖ διεθνῶς ἡ ἐπιτυχία τους καὶ ξένα Πανεπιστήμια ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν μέθοδο καὶ ζήτησαν συνεργασία μὲ τὸ ΕΚΠΑ∙ ἡ καταγραφὴ τῆς λειτουργίας τῶν νευρώνων καὶ τοῦ τρόπου ἐπικοινωνίας τους ἐπιτρέπει στοὺς ἐρευνητὲς νὰ μελετήσουν τὶς ἀντιδράσεις στὶς διάφορες ἀσθένειες καὶ τὴν διερεύνηση τῆς θεραπείας τους. Μᾶς πλημμυρίζει χάρα καὶ ὑπερηφάνεια ἡ ἐπιτυχία τῶν πανεπιστημιακῶν μας στὶς μαῦρες αὐτὲς μέρες∙ μοχθοῦν καὶ ἀποδίδουν πάρα πολλά.