Ἄριστα τυγχάνουσι πράξαντες

Ἡ δικαιολόγηση ἀπ’ τὸν Ἰσοκράτη τῆς θανατώσεως ὅλων τῶν Μηλίων καὶ τῶν Σκιωνίων στὸν «Πανηγυρικόν» του ἀποβλέπει στὴν ἀνάταση τοῦ ἠθικοῦ τῶν συμπολιτῶν του∙ ἡ νέα ἀθηναϊκὴ ἡγεμονία ἄρχιζε. «Οἶμαι δὲ πᾶσι δοκεῖν τούτους κρατίστους προστάτας γενήσεσθαι τῶν Ἑλλήνων»∙ πιστεύω δὲ ὅτι οἱ πρόγονοί μας ἦταν οἱ κάλλιστοι προστάτες τῶν Ἑλλήνων. «Ἐφ’ ὧν οἱ πειθαρχήσαντες ἄριστα τυγχάνουσι πράξαντες»∙ ὑπὸ τὴν ἡγεμονία τους ὅσοι πειθαρχοῦσαν ἦταν καλύτερα στὴν ζωή τους. «Ἐπὶ τοίνυν τῆς ἡμετέρας ἡγεμονίας εὑρήσομεν καὶ τοὺς οἴκους τοὺς ἰδίους πρὸς εὐδαιμονίαν πλεῖστον ἐπιδόντας καὶ τὰς πόλεις μεγίστας γενομένους»∙ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡγεμονίας μας θὰ βροῦμε καὶ τὶς οἰκογένειές τους νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν καλύτερη εὐδαιμονία καὶ τὶς πόλεις τους νὰ ἀναπτύσσονται περισσότερο. Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν πρώτη ἀθηναϊκὴ ἡγεμονία ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμὸς βρισκόταν στὴν μεγαλύτερη ἀκμή του∙ ἦταν ὁ χρυσοῦς αἰὼν στὰ πολιτιστικὰ καὶ πολιτικά.