Τουρκία, σύλληψη δολοφόνου

Τὴν σύλληψη τοῦ Οὐζμπέκου δολοφόνου στὸ νυκτερινὸ κέντρο Ρέινα ἐπέτυχαν οἱ τουρκικὲς ἀρχές, σὲ ἀπομονωμένη συνοικία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου τὸν φιλοξενοῦσαν τρεῖς γυναῖκες ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ κι ἕνας Κιργίσιος∙ χίλιοι ἀστυνομικοὶ συμμετεῖχαν στὴν ἐπιχείρηση, ἐπιτυχῆ γιὰ τὴν κυβέρνηση. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν πληρώνει τὸ τίμημα τῆς ἐπεκτατικῆς του πολιτικῆς∙ εἶχε ὑποθάλψει τὰ ἀκραῖα ἰσλαμικὰ στοιχεῖα, κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Συρίας στὴν συνέχεια καὶ εἶχε ἐκπαιδεύσει τοὺς τρομοκράτες. Τώρα αὐτοὶ στρέφονται ἐναντίον του καὶ χρησιμοποιοῦν τὰ ἑκατομμύρια τῶν μεταναστῶν στὴν χώρα του γιὰ τοὺς σκοπούς τους∙ ἡ ἐξέγερση τῶν Κούρδων τοὺς διευκολύνει, ἂν καὶ κάποια κυκλώματά τους συνεργάζονται μαζί τους. Δύσκολα πολὺ ἀποκαθίσταται ἡ ὁμαλότης στὴν Τουρκία, μὲ τὶς συνθῆκες κανονικοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της κυρίως.