Ἔντονες ἀνησυχίες ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς παρουσιάζουν ἔντονη ἀνησυχία καὶ νευρικότητα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδερου καὶ τὴν ὁριστικὴ ἀπομάκρυνση τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ διαμορφώθηκε στὰ 1,0628 δολλάρια καὶ 122,3750 γιέν, ὁ χρυσός, 1203,35, καὶ τὸ πετρέλαιο, 54,20. Οἱ τελετὲς τῆς διαδοχῆς ἐπικαλύπτουν τὶς ὑπόκουφες διεργασίες, καθὼς ἡ κοιτὶς τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐπιστρέφει στὸν προτατευτισμὸ τοῦ μεσοπολέμου καὶ ἡ κομμουνιστικὴ Κίνα μετατρέπεται στὸν προασπιστὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου. Ἡ ὑπεράσπιση τῶν δύο αὐτῶν ἀρχῶν ἀπ’ τὴν Τεράζα Μαίυ δὲν πείθουν τοὺς μεγάλους οἰκονομικοὺς παράγοντες∙ ὁ κόσμος δὲν βρίσκεται στὸν 19ο αἰῶνα, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀγνοεῖ ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση. Ἐκτὸς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς ἀγορᾶς δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἀγγλίας, καθὼς Σκωτία καὶ Βόρειος Ἰρλανδία ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τους καὶ τὴν διατήρηση τῆς ἐντάξεώς τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.