Ἄμεσες διεθνεῖς ἐπιπτώσεις

Οἱ διεθνεῖς ἀντιδράσεις στὴν ὁμιλία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου ἦταν ἄμεσες καὶ εὐθεῖες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ζήτησαν σεβασμὸ τῶν ἰσοτίμων σχέσεων, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Τερέζας Μαίυ, ἡ ὁποία καταφθάνει τὴν Παρασκευὴ στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ συνομιλίες∙ τὸ Λονδίνο ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὴν προστατευτικὴ πολιτικὴ τοῦ νέου προέδρου, ἂν καὶ εἶχε πεῖ ἡ πρωθυπουργὸς ἄλλα στὸ Νταβός∙ ἡ Μόσχα ἐμφανίζεται ἐπιφυλακτική, πιστεύεοντας ἴσως ὅτι οἱ σχέσεις της μὲ τὴν Οὐάσιγκτον μπορεῖ νὰ βελτιωθοῦν σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνες μὲ τὸν προηγούμενο πρόεδρο∙ τὸ Πεκῖνο ἐμφανίζεται ἤρεμο καὶ διακριτικό, ἀποφεύγοντας δηλώσεις ποὺ θὰ ὄξυναν τὴν κατάσταση, ἴσως ἐπειδὴ ὁ πρόεδρος δὲν ἀναφέρθηκε στὸ κρίσιμο θέμα τῶν κοραλλιογενῶν νήσων τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν θεωροῦνται βαρόμετρο τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, καθὼς ἐλέγχουν τὸ μέγιστο μέρος τῶν κεφαλαιαγορῶν∙ ὅλοι ἀναμένουν τὸ πῶς θὰ συμπεριφερθοῦν ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ πολιτική του, ἂν καὶ δὲν ἀνακοινώθηκε.