Παρακλητικὸς καὶ ἀγενέστατος στοὺς Ἀμερικανοὺς

Σὲ ἐμετικὸ βαθμὸ παρακλητικὸς καὶ ἀγενέστατος πρὸς τὴν νέα ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν δύο ὑπουργῶν του στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὡς τελευταία ἐλπίδα ἀποφυγῆς πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ οἱ ὁμογενειακοὶ παράγοντες ἐξεπλάγησαν ἀπ’ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἀριστεροακροδέξιων ἀπεσταλμένων καὶ διερωτῶνται, ἂν εἶναι τόσος ὁ πανικὸς καὶ ἡ παράκρουση στὴν κυβέρνηση, ὥστε νὰ μὴν τηρεῖ οὔτε τοὺς στοιχειώδεις κανόνες εὐγενείας. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου βρίσκεται στὴν ἀγωνία γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἀξιολογήσεως καὶ στὴν ἀνάγκη ἐπιβολῆς νέας φοροκαταιγίδας τὴν ὁποία δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦν οἱ Ἕλληνες, ὅσο κι ἂν ἐλέγχει τὴν διαπλοκὴ ἡ κυβέρνηση.
Ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔδωσαν στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα εἶναι ἡ ἴδια μὲ ἐκείνη στὶς εὐρωπαϊκές∙ ἐπαῖτες τῆς αἰσχίστης μορφῆς καὶ χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμὸ γιὰ τίποτε∙ μάλιστα οἱ Ἑλληνοαμερικανικοὶ ἔχουν ἐξοργισθεῖ, ἀκόμη καὶ ὅσοι τοὺς εἶχαν ὑποστηρίξει, διότι διαπιστώνουν ὅτι δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενὸς καὶ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ξεπωλοῦν τὰ πάντα, ἀρκεῖ νὰ παραμείνουν στὴν ἐξουσία. Γνωρίζουν φυσικὰ τὰ βρώμικα παιχνίδια τῶν παρασκηνίων μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν τὰ ἀνέχονται οἱ Ἑλληνοαμερικανοί∙ περισσότερο προστεύει τὰ ἐθνικά μας θέματα ὁ Ἡρακλῆς Πρίμπους, παρὰ οἱ ἀριστεροακροδέξιοι στὴν κυβέρνηση. Ἀποτελεῖ γραμμὴ ἀμύνης κι αὐτό.
Τὸ χειρότερο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο εἶναι ἡ ἐξάχνωση τῆς κομματικῆς ὀργανώσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ στὴν δεύτερη ἐπίσκεψή του στὴν Κουμουνδούρου σὲ λίγες ἑβδομάδες ὑπέστη τὴν ἴδια ψυχρολουσία. Ἀπουσίαζαν οἱ πάντες, ἐκτὸς τῶν ἀστυνομικῶν τῆς φρουρᾶς καὶ τῶν κορυφαίων τῶν γραφείων∙ οἱ ἔμμισθοι δὲν παρουσιάζονται πλέον στὰ γραφεῖα, διότι ἔχουν νὰ πληρωθοὺν πολλοὺς μῆνες καὶ δὲν ἔχουν νὰ συντηρήσουν τὴν οἰκογένειά τους∙ ἐθελοντές, ὄχι μόνο δὲν ἐμφανίσθηκαν, ἀλλὰ δὲν τοὺς καλοῦν κιόλας, διότι φοβοῦνται ὅτι θὰ προπηλακίσουν τὸν πρωθυπουργό τους∙ ὅπου τὸ ἀνέχθηκαν αὐτό, ἐξαπέλυσαν ὅλοι σχεδὸν σωρεία ὕβρεων κατὰ τοῦ προέδρου τους, καὶ δὲν τὸ ἐπαναλαμβάνουν μὲ τίποτε.
Οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων εἶναι ἀφόρητες, καθὼς ἡ ἀγορὰ εἶναι νεκρὴ καὶ οἱ ἐκπτώσεις δὲν ἔδωσαν οὔτε φιλὶ ζωῆς στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, τὴν ραχοκοκκαλιὰ τῆς οἰκονομίας μας∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι, ἂν δὲν κλείσει ἡ ἀξιολόγηση μέσα στὸν ἑπόμενο μῆνα, ἡ ἀπειλὴ γιὰ χρεωκοπία εἶναι ἄμεση∙ κανεὶς Εὐρωπαῖος δὲν ἐμπιστεύεται τὸν Ναπολεοντίσκο πλέον. Μάλιστα οἱ ἀπειλές του γιὰ ἀστάθεια στὴν περιοχή, ἂν προκηρυχθοῦν ἐκλογές, ἀντιμετωπίζονται μὲ προκλητικὴ εἰρωνεία, ἀλλὰ στὸ Μέγαρο Μαξίμου δὲν τὰ καταλαβαίνουν αὐτά, διότι ἀγνοοῦν τὴν διπλωματικὴ γλῶσσα καὶ τοὺς κανόνες καλῆς συμπεριφορᾶς. Ἀδιάβαστοι θὰ πᾶνε, ὅπως φαίνεται κι ὅπως λέει ἡ γνωστὴ λαϊκὴ παροιμία…
Ἡ ἐξάχνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸν κόσμο καταγράφεται ἀκόμη κι ἀπ’ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, ἐνῶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα προοπτικὴ ἀνακάμψεως∙ οἱ σοβαροὶ ἀναλυτὲς ἐπιμένουν στὸν Ναπολεοντίσκο νὰ προσφύγει στὶς κάλπες, γιὰ νὰ περισώσει ὅ,τι ἀπόμεινε, ἐπειδὴ σὲ λίγες ἑβδομάδες δὲν θὰ συμμαζεύεται τίποτε. Κινδυνεύει νὰ πάει σὰν τὸν Ἀνδρουτσόπουλο, νὰ τὸν ψάχνουν καὶ νὰ μὴν τὸν βρίσκουν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι θέτουν ὡς κύριες προτεραιότητές τους, τὴν τρομοκρατία, τὴν πολιτικὴ συνοχὴ καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῶν διατλαντικῶν σχέσεων. Τὰ δημοσιονομικὰ τὰ θεωροῦν δευτερεύοντα κι ὅποιον ἑταῖρο δὲν συνεργάζεται περιττὸ βάρος∙ τὸ ἔδειξαν ἄλλωστε, δὲν ἀνέχονται ἄλλο τοὺς ἐμπαιγμοὺς τῶν ἀριστεροακροδέξιων, τοὺς ἀφήνουν καὶ τοὺς κατασπαράσσουν οἱ ψηφοφόροι τους