Προεκλογικὲς μεθοδεύσεις

Οἱ παρατυπίες στὴν καταβολὴ τοῦ ἐφάπαξ, μὲ τὴν ὑπερπήδηση τῆς σειρᾶς τους, εἶναι ἡ τελευταία μεθόδευση τῆς ὑπουργοῦ Ἐργασίας∙ 243 συνταξιοῦχοι ὑπερπήδησαν 50000 καὶ πῆραν νωρίτερα τὸ ἐφάπαξ. Ἡ καταγγελία ἀπεικονίζει τὴν ἀγωνία τῶν ὑπουργῶν γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἀναπόφευκτες ἐκλογές∙ μάλιστα τὸ ὑπουργεῖο ἀναγνώρισε ὅτι ἔγιναν αὐτά, ἀλλὰ μὲ γενικότητες καὶ χωρὶς νὰ δώσει στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν, ὅτι πρόκειται γιὰ ἀσθενεῖς καὶ ἄλλες κατηγορίες ποὺ προβλέπει ὁ νόμος. Ἡ Νέα Δημοκρατία ζήτησε τὴν διεξαγωγὴ ἐρεύνης, ἡ ὁποία καὶ θὰ γίνει μετεκλογικά∙ ὁπωσδήποτε ἡ καθυστέρηση στὴν καταβολὴ τῶν ἐφάπαξ εἶναι ἀδικαιολόγητη καὶ ὀφείλεται στὰ μνημόνια. Πρόκειται ὅμως γιὰ χρήματα τῶν συνταξιούχων, δικές τους εἰσφορές, ὄχι χάρισμα.