Ραγδαία κλιμάκωση ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων

Ἡ προκλητικὴ ἕως ὑβριστικὴ στάση τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὶς ἀγροτικὲς καὶ ἄλλες κινητοποιήσεις, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς κακοκαιρίας, προκαλεῖ τὴν ραγδαία κλιμάκωσή τους∙ οἱ ἀγρότες τῶν μεγάλων πεδιάδων χαρακτηρίζουν τὴν φράση τοῦ Ναπολεοντίσκου – τὴν ὁποία ἀναπαράγουν τὰ φερέφωνά του-, ὅτι, τὸ 95% τῶν ἀγροτῶν δὲν πλήττονται ἀπ’ τὴν φορολογία, ὡς ἐμπαιγμὸ τουλάχιστον. Διότι εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐγγεγραμμένων ἀγροτῶν εἶναι ἠλικιωμένοι καὶ κάτοικοι ἡμιορεινῶν καὶ ὀρεινῶν περιοχῶν ἢ νησιῶν, ἀλλὰ δὲν παράγουν οὔτε 5% τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς∙ ἀντιθέτως τὸ 5% μὲ 10% τῶν γεωργῶν τῶν μεγάλων πεδιάδων παράγουν τὸ 95% καὶ αὐτοὶ στὴν οὐσία ἀποτελοῦν τὸν παραγωγικὸ κορμὸ τῆς γεωργίας μας. Αὐτοὶ φορολογοῦνται ἐξοντωτικὰ καὶ αὐτοὶ κατεβαίνουν στοὺς δρόμους μὲ τοὺς ἑλκυστῆρες τους.