Οἱ Βυζαντινὲς ἀρχαιότητες

Τὸ Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο ἐνέκρινε τελικὰ τὴν διατήρηση τῶν Βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων στὸν σταθμὸ Βενιζέλου τοῦ Μετρὸ Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου καὶ Ἐγνατίας, ὁπότε μποροῦν οἱ ἐργασίες νὰ συνεχισθοῦν, σύμφωνα μὲ τὸν προγραμματισμό τους∙ οἱ ἀρχαιότητες θὰ εἶναι ὁρατὲς ἀπ’ τοὺς διαβάτες στοὺς εἰδικὰ διαμορφωμένους χώρους τους. Πρόκειται γιὰ τὶς σημαντικότερες βυζαντινὲς ἀρχαιότητες τῆς συμπρωτεύουσας, μὲ τὴν ἀποκάλυψη καὶ ἀποκατάσταση κεντρικῶν δρόμων τῆς πόλεως, τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων καὶ τῶν καταστημάτων καὶ ἐργαστηρίων τῆς ἐποχῆς∙ πιστεύεται ὅτι θὰ ἀποτελέσουν καὶ πόλο ἕλξεως πολλῶν ἐπισκεπτῶν. Τελικὰ τὸ Μετρὸ ἀποδεσμεύεται, μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια ἀδικαιολογήτων καθυστερήσεων∙ ἡ Θεσσαλονίκη πάσχει πολὺ συχνὰ ἀπὸ παρόμοιες παρεμβάσεις τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν της.